Biedrības "Nigeste" statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.           Biedrības nosaukums ir “Nigeste” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1.      Biedrības mērķi ir:

2.1.1.   veicināt amatniecības attīstību Madonas novadā, izmantojot sabiedrības līdzdalību;

2.1.2. uzlabot dzīves kvalitāti laukos, veicinot seno amatu apguvi, ieviešot latviešu kultūras norises, izmantojot starppaaudžu sadarbību;

2.1.3.   vairot apkaimes patriotismu;

2.1.4.   iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķus sasniegšanai

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1.      Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1.  Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2.     Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3.     Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā vienu gadu pēc iepriekšējā pieteikuma noraidīšanas.

4.4.      Biedram ir tiesības izstāties no Biedrības, par to rakstiski paziņojot valdei.

4.5.      Valdei ir tiesības izslēgt biedru no Biedrības šādos gadījumos:

4.5.1.   biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2.   biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3.   biedrs nepilda savus pienākumus;

4.5.4.   biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto..

4.6.   Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1.      Biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1    piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2.  saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3.  piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.2.      Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1.   ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2.   regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3.   ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3.   Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedr piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1.  Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2.     Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, ka arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1.      Biedru sapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes institūcija.

7.2.    Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3.      Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.4.     Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5.   Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6.      Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7.   Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8.  Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1.      Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem.

8.2.    Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3.  Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4.     Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5.     Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

9. nodaļa. Revidents.

9.1     Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2.     Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3.     Revidents:

9.3.1.   veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2.   dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3.   izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4.   sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4.    Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5.   Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda.

10.1     Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī euro 3,00 apmērā.